درباره ما


متخصص فیزیوتراپی ناصر معصومی گودرزی

  • نظام پزشکی : ف – 1750
  • با بیش از 20 سال سابقه ارائه خدمات فیزیوتراپی
  • مربی آموزشی دانشکده های توانبخشی علوم پزشکی ایران ، تهران ، علوم بهزیستی